O nás

Profil

H-INTES s.r.o. – jsme stavební společnost, která vznikla v roce 1998 transformací z firmy, jež působila pod hlavičkou jejího zakladatele pana Ing. Bořivoje Horáka od roku 1992 jako fyzická osoba.

Už od samotných začátků firmy jsou nosnou páteří realizovaných služeb dopravní a inženýrské stavby, zejména komunikace, parkovací plochy, opěrné zdi, propustky a mostky, kanalizace a další. Mezi naše zákazníky patří celé spektrum subjektů – města a obce, soukromé firmy, ale i občané či společenství především z oblasti Mladé Boleslavi a okolí.

Dlouhodobým cílem naší firmy je budování důvěry u našich zákazníků, stability pro naše zaměstnance a označení spolehlivé firmy pro všechny ostatní partnery. Naše výrobní procesy zabezpečujeme pravidelnou inovací strojních mechanizmů, použitím moderních technologií a využitím kvalitních surovin. Samozřejmostí je pro nás ochrana životního prostředí, a i proto má naše společnost vlastní drtící a třídící linku na druhotné využití materiálů.

Některé zakázky z historie firmy:

Spodní stavba hraničního mostu Rozvadov-Waidhaus
Nový most přes Jizeru - Podlázky
Zakládání stavby Parts Center Škoda Auto a.s.
Revitalizace náměstí Benátky nad Jizerou
Volnočasový areál Bakov nad Jizerou
Sběrný dvůr Radim
Vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Za zámkem v Mnichově Hradišti
Severovýchodní tangenta od Bondy v Mladé Boleslavi v rámci sdružení firem Metrostav a Colas
Rekonstrukce Ptácké ulice I. Mladá Boleslav….. a další


Patříme do holdingové skupiny firem, jenž rozšiřují portfolio nabízených služeb:

USK s.r.o. – údržba silnic a obalovna

CR Project s.r.o. – projektování staveb

L2H DEA s.r.o. – vedení účetnictví

H-INTES REALITY s.r.o. – pronájem nebytových prostor a prodej palivového dřeva


Certifikáty

Každoročně podléháme kontrolnímu auditu pro obhájení následujících certifikátů:

certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 od listopadu 2003 certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 od roku 2004 certifikát systému bezpečnosti ochrany zdraví při práci BOZP 299-2022 Příloha č. 1 certifikátu jakosti ČSN ISO 9001:2016_list 1 Příloha č. 1 certifikátu jakosti ČSN ISO 9001:2016_list 2

Ocenění

Naše ocenění

Česká dopravní stavba - 2015 Mšeno: Stavba roku - 2013 Pozemkové úpravy: 1. místo - 2008 Pozemkové úpravy: 3. místo - 2008 MID-TOP-STAV - 2007

Podporujeme

Jelikož nám není lhostejný život občanů v Mladé Boleslavi a okolí, pomáháme programům zaměřeným na péči o seniory či nemohoucí osoby. Rovněž podporujeme vybrané sportovní či kulturní akce. Velice si vážíme všech spolků, subjektů a organizací, které, ač to není mnohdy slyšet, pomáhají tam, kde to je třeba.


Etický kodex

Všeobecné zásady pro eticky korektní jednání

Etický kodex společnosti H-INTES slouží jako podklad pro všechna podniková jednání a rozhodnutí v rámci podniku. Je základem pro morální, etické a právně bezvadné chování všech zaměstnanců koncernu a má předcházet chybám a zároveň podporovat dodržování hodnot a principů. Dodržování těchto hodnot a principů platí pro každého zaměstnance společnosti H-INTES bez ohledu na jeho zaměstnanecký poměr, pozici a místo výkonu zaměstnání.

Dalším cílem etického kodexu je neustálý další vývoj a optimalizace procesů ve společnosti H-INTES s ohledem na zajištění kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnost práce.

Hodnoty a zásady etického kodexu

- Při všech obchodních jednáních a rozhodnutích společnost H-INTES striktně dodržuje a respektuje platné zákony, předpisy, směrnice, standardy a zvyklosti.

- Pro společnost H-INTES je prioritou dodržování transparentního a čestného chování na trhu. Netoleruje omezování volné konkurence a porušování konkurenčního a protikartelového prostředí.

- H-INTES bojuje proti každé formě korupce, podplácení a přijímání darů. Všem zaměstnancům je přísně zakázáno jak přímé, tak i nepřímé nabízení a přijímání výhod, pokud by tím měly být ovlivněny obchodní transakce nedovoleným způsobem nebo by tím mohl byť jen vzniknout takový dojem.

- H-INTES nikdy netoleruje diskriminaci v žádné její podobě a podporuje rovné příležitosti a stejné zacházení, bez ohledu na barvu pleti, národnost, sociální původ, jakékoli postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i pohlaví a věk. Osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince jsou respektována. Ponižující zacházení s pracovníky, například psychickým nátlakem, sexuálním obtěžováním nebo podobnými způsoby, nebude tolerováno.

- společnost H-INTES poskytuje rovné příležitosti všem, nepřipouští diskriminaci nebo obtěžování. Poskytuje zaměstnancům možnosti dalšího vzdělávání, které podporuje jejich pracovní rozvoj, poskytuje bezpečné a zdravé pracoviště s důrazem na oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnost. Systematické sledování a odpovědné chování v nebezpečných situacích, nebo přímo vyvarování se úrazům na stavbách, posilují vědomí pracovníků o bezpečnosti práce a zesilují preventivní účinky opatření k vyvarování se úrazům.

- společnosti H-INTES podporuje vybrané organizace a instituce s humanitárním, společenským, obecně prospěšným, vzdělávacím nebo kulturním cílem.

- jednání společnosti H-INTES je orientované na zákazníka. Pod obsáhlým pojmem kvalita rozumí H-INTES kvalitu provedení (projektu, produktu nebo služby), dodržování termínů, flexibilitu, jakož i naplnění technických a ekonomických cílů. H-INTES chce u zákazníků dosáhnout prostřednictvím svých aktivit vysoké míry užitku a spokojenosti.

- společnost H-INTES zohledňuje při svých obchodních rozhodnutích a při hospodaření se svými zdroji a svou infrastrukturou otázky životního prostředí a sociální otázky. H-INTES usiluje, aby minimalizoval zatížení životního prostředí a kontinuálně vylepšoval ochranu životního prostředí.

- společnost H-INTES dbá také při výběru svých obchodních partnerů, dodavatelů atd. na dodržování zásad stanovených v tomto etickém kodexu, aby bylo možno zajistit jejich bezvadné a komplexní dodržování v rámci celého provozu společnosti.


GDPR

GDPR prohlášení


Politika IMS

Politika IMS H-INTES s.r.o.


Projekty EU

Národní plán obnovy

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva