O nás

Profil

H-INTES s.r.o. – jsme stavební společnost, která vznikla v roce 1998 transformací z firmy, jež působila pod hlavičkou jejího zakladatele pana Ing. Bořivoje Horáka od roku 1992 jako fyzická osoba.

Už od samotných začátků firmy jsou nosnou páteří realizovaných služeb dopravní a inženýrské stavby, zejména komunikace, parkovací plochy, opěrné zdi, propustky a mostky, kanalizace a další. Mezi naše zákazníky patří celé spektrum subjektů – města a obce, soukromé firmy, ale i občané či společenství především z oblasti Mladé Boleslavi a okolí.

Dlouhodobým cílem naší firmy je budování důvěry u našich zákazníků, stability pro naše zaměstnance a označení spolehlivé firmy pro všechny ostatní partnery. Naše výrobní procesy zabezpečujeme pravidelnou inovací strojních mechanizmů, použitím moderních technologií a využitím kvalitních surovin. Samozřejmostí je pro nás ochrana životního prostředí, a i proto má naše společnost vlastní drtící a třídící linku na druhotné využití materiálů.

Některé zakázky z historie firmy:

Spodní stavba hraničního mostu Rozvadov-Waidhaus
Nový most přes Jizeru - Podlázky
Zakládání stavby Parts Center Škoda Auto a.s.
Revitalizace náměstí Benátky nad Jizerou
Volnočasový areál Bakov nad Jizerou
Sběrný dvůr Radim
Vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Za zámkem v Mnichově Hradišti
Severovýchodní tangenta od Bondy v Mladé Boleslavi v rámci sdružení firem Metrostav a Colas
Rekonstrukce Ptácké ulice I. Mladá Boleslav….. a další


Patříme do holdingové skupiny firem, jenž rozšiřují portfolio nabízených služeb:

USK s.r.o. – údržba silnic a obalovna

CR Project s.r.o. – projektování staveb

L2H DEA s.r.o. – vedení účetnictví

H-INTES REALITY s.r.o. – pronájem nebytových prostor a prodej palivového dřeva


Certifikáty

Každoročně podléháme kontrolnímu auditu pro obhájení následujících certifikátů:

certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001 od listopadu 2003 certifikace resortního systému jakosti pro vybrané obory pozemních komunikací MDS ČR certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 od roku 2004 certifikát systému bezpečnosti ochrany zdraví při práci BOZP 260 2019

Ocenění

Naše ocenění

Česká dopravní stavba - 2015 Mšeno: Stavba roku - 2013 Pozemkové úpravy: 1. místo - 2008 Pozemkové úpravy: 3. místo - 2008 MID-TOP-STAV - 2007

Podporujeme

Jelikož nám není lhostejný život občanů v Mladé Boleslavi a okolí, pomáháme programům zaměřeným na péči o seniory či nemohoucí osoby. Rovněž podporujeme vybrané sportovní či kulturní akce. Velice si vážíme všech spolků, subjektů a organizací, které, ač to není mnohdy slyšet, pomáhají tam, kde to je třeba.


Etický kodex

Všeobecné zásady pro eticky korektní jednání

Etický kodex společnosti H-INTES slouží jako podklad pro všechna podniková jednání a rozhodnutí v rámci podniku. Je základem pro morální, etické a právně bezvadné chování všech zaměstnanců koncernu a má předcházet chybám a zároveň podporovat dodržování hodnot a principů. Dodržování těchto hodnot a principů platí pro každého zaměstnance společnosti H-INTES bez ohledu na jeho zaměstnanecký poměr, pozici a místo výkonu zaměstnání.

Dalším cílem etického kodexu je neustálý další vývoj a optimalizace procesů ve společnosti H-INTES s ohledem na zajištění kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnost práce.

Hodnoty a zásady etického kodexu

- Při všech obchodních jednáních a rozhodnutích společnost H-INTES striktně dodržuje a respektuje platné zákony, předpisy, směrnice, standardy a zvyklosti.

- Pro společnost H-INTES je prioritou dodržování transparentního a čestného chování na trhu. Netoleruje omezování volné konkurence a porušování konkurenčního a protikartelového prostředí.

- H-INTES bojuje proti každé formě korupce, podplácení a přijímání darů. Všem zaměstnancům je přísně zakázáno jak přímé, tak i nepřímé nabízení a přijímání výhod, pokud by tím měly být ovlivněny obchodní transakce nedovoleným způsobem nebo by tím mohl byť jen vzniknout takový dojem.

- H-INTES nikdy netoleruje diskriminaci v žádné její podobě a podporuje rovné příležitosti a stejné zacházení, bez ohledu na barvu pleti, národnost, sociální původ, jakékoli postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i pohlaví a věk. Osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince jsou respektována. Ponižující zacházení s pracovníky, například psychickým nátlakem, sexuálním obtěžováním nebo podobnými způsoby, nebude tolerováno.

- společnost H-INTES poskytuje rovné příležitosti všem, nepřipouští diskriminaci nebo obtěžování. Poskytuje zaměstnancům možnosti dalšího vzdělávání, které podporuje jejich pracovní rozvoj, poskytuje bezpečné a zdravé pracoviště s důrazem na oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnost. Systematické sledování a odpovědné chování v nebezpečných situacích, nebo přímo vyvarování se úrazům na stavbách, posilují vědomí pracovníků o bezpečnosti práce a zesilují preventivní účinky opatření k vyvarování se úrazům.

- společnosti H-INTES podporuje vybrané organizace a instituce s humanitárním, společenským, obecně prospěšným, vzdělávacím nebo kulturním cílem.

- jednání společnosti H-INTES je orientované na zákazníka. Pod obsáhlým pojmem kvalita rozumí H-INTES kvalitu provedení (projektu, produktu nebo služby), dodržování termínů, flexibilitu, jakož i naplnění technických a ekonomických cílů. H-INTES chce u zákazníků dosáhnout prostřednictvím svých aktivit vysoké míry užitku a spokojenosti.

- společnost H-INTES zohledňuje při svých obchodních rozhodnutích a při hospodaření se svými zdroji a svou infrastrukturou otázky životního prostředí a sociální otázky. H-INTES usiluje, aby minimalizoval zatížení životního prostředí a kontinuálně vylepšoval ochranu životního prostředí.

- společnost H-INTES dbá také při výběru svých obchodních partnerů, dodavatelů atd. na dodržování zásad stanovených v tomto etickém kodexu, aby bylo možno zajistit jejich bezvadné a komplexní dodržování v rámci celého provozu společnosti.


GDPR

GDPR prohlášení


Politika IMS

Politika IMS H-INTES s.r.o.